Дата на публикуване 20.12.2022 г. 

Считано от 01.10.2022 г., стартира реализацията на Проект BG05SFPR003-1.001-0157-C01 „Топъл обяд в Община Каолиново”. На 19.12.2022 г., между Община Каолиново  и Управляващия орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, се сключи Административен договор за директно предоставяне на БФП. Стойността на безвъзмездната финансова помощ, е в размер на 376 473.60 лв., като 100% от сумата е осигурена от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд плюс. Предоставянето на услугата стартира на 01.10.2022 година. Същата ще се предоставя до 08 август 2023 г. в рамките на 215 работни дни.

Проектът се реализира в изпълнение на  Процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“. Основните цели на операцията са:

 • Осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава;
 • Осигуряване на подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна и основни материали за осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация;
 • Справяне с проблема на материалните лишения чрез подпомагане с храни и основна материална помощ;
 • Смекчаване и намаляване на бедността и преодоляване на социалното изключване.

            В изпълнение на проектните дейности, 480 лица в неравностойно социално положение, ще получават приготвена храна за обяд /супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт/.  Храната се предоставя в делничните дни от седмицата, с изключение на почивните и празнични дни. Услугата е напълно безплатна за крайните бенефициенти и за ползването ѝ не се начисляват и събират такси.

Потребители по проекта, могат да бъдат лица, попадащи в някоя от следните целеви групи:

 1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
 2. лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
 3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
 4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
 5. скитащи и бездомни лица;
 6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

____________________________________________________________________

Дата на публикуване 03.10.2022 г.

Община Каолиново ще кандидатства за предоставяне на заявление за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+).

Проектно предложение по настоящата процедура ще бъде подадено само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Цел на операцията: Процедура „Топъл обяд“ е продължение на успешното изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане в рамките на програмен период 2014 – 2020 и се реализира в съответствие с конкретната цел на Програмата за справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване. Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Ползвателите на „топъл обяд“ ежедневно разчитат на тази помощ и са силно зависими от нея. Топъл обяд за най-нуждаещите се лица се предоставя целогодишно в отговор на установени трайни и/или неотложни нужди. Услугата достига и до по-отдалечени места, където хората изпитват още по-сериозни затруднения за осигуряване на прехраната си.

Със стартиране на дейностите по проекта, ще се даде възможност на най-нуждаещите се лица от уязвимите групи на територията на Община Каолиново, да бъдат подпомогнати с предоставяне на топъл обяд от 01.10.2022 г. до 30.09.2025 г. включително. Така ще се избегне прекъсване на предоставянето на топъл обяд, което с изпълнение на дейностите по предходния проект бе осигурено до 30.09.2022 г., съгласно подписан договор BG05FMOP001-5.001-0138-С07 с Агенцията за социално подпомагане (АСП), Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, чрез механизма REACT-EU.

Общината ще предоставя топлия обяд на 480  потребители от 17 населени места в общината в рамките на 3 години. „Топлия обяд“ включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, на стойност 3,20 лв. Готовата храна ще се доставя от доставчик регистриран по чл. 12 от Закона за храните.

Срока за стартиране на дейностите по  предоставяне на „Топлия обяд“ е от 01.10.2022 г. до 30.09.2025 г.

В допълнение към предоставянето на топъл обяд се предоставят и съпътстващи мерки, съответстващи на конкретните нужди на представителите на целевите групи.

 

Допустими целеви групи:

Целевите групи за получаване на топъл обяд по настоящата процедура са определени в Раздел II, чл. 6 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Основна целева група за предоставяне на топъл обяд са:

 1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
 2. лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
 3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
 4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
 5. скитащи и бездомни лица;
 6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, може да бъде разпределян на лица от целевите групи, посочени в чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 6, ал. 1 от Наредбата.

 

Допустими дейности:

 1. Определяне на целевите групи
 2. Приготвяне на топъл обяд
 3. Предоставяне на топъл обяд.
 4. Реализиране на съпътстващи мерки.

 

Топъл обяд ще се предоставя  в работни дни от месеца.

 

        ЕКИП НА ПРОЕКТА

__________________________________________________________________

Дата на публикуване 21.09.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

От 21.09.2022 г. Община Каолиново стартира прием на заявления за включване в услугата „Топъл обяд“, която ще се финансира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 , съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+).

Заявленията и подкрепящите ги документи ще се приемат  /за м. Септември 2022 г/ до 27.09.2022 г.  в кметствата от техническите-сътрудници „кметства“ по населените места.

Желаещите могат да получат формулярите от общината, стая № 3, от техническите сътрудници  „кметства“ по населените места, както и да си ги  изтеглят от официалният сайт  на Община Каолиново –  секция Планове, проекти, стратегии  – Проект „Топъл обяд“ в Община Каолиново

През другите месеци заявления ще се примат в рамките на работното време на Община Каолиново до 15- о число на всеки месеца.

Общината ще предоставя топлия обяд на 480  потребители от 17 населени места в общината, първоначално в рамките на 3 години. „Топлия обяд“ включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, на стойност 3,20 лв. Готовата храна ще се доставя от доставчик регистриран по чл. 12 от Закона за храните.

Срока за стартиране на дейностите по  предоставяне на „Топлия обяд“ е от 01.10.2022 г. до 30.09.2025 г.

        Допустими целевите групи по проекта са:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2.лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

3. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

4. скитащи и бездомни лица;

5. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

II. Документи за кандидатстване:

Заявление-декларация /по образец/;

Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (по образец);

Документ за самоличност на лицето или настойника/попечителя (за справка);

Копие на ТЕЛК/НЕЛК (при наличие);

Заявление за получаване на топъл обяд от проекта се подава до Кмета на Община Каолиново.

ЗА ВРЪЗКА, СИГНАЛИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  НА ТЕЛЕФОНИ 05361/22-10 В. 127 ИЛИ GSM:0892482812.

___________________________________________________________________

Дата на публикуване 21.09.2022 г.

Услугата „Топъл обяд“ продължава за уязвими хора в община Каолиново до 2025 година

Община Каолиново стартира дейностите по проект „Топъл обяд“, по новата Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+).

Със стартиране на дейностите по проекта, ще се даде възможност на най-нуждаещите се лица от уязвимите групи на територията на Община Каолиново, да бъдат подпомогнати с предоставяне на топъл обяд от 01.10.2022 г. до 30.09.2025 г. включително. Така ще се избегне прекъсване на предоставянето на топъл обяд, което с изпълнение на дейностите по предходния проект бе осигурено до 30.09.2022 г., съгласно подписан договор BG05FMOP001-5.001-0138-С07 с Агенцията за социално подпомагане (АСП), Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, чрез механизма REACT-EU.

Осигуряването на топъл обяд е насочено основно към лица и семейства, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа или поради наличие на увреждане или здравословни ограничения със затруднено или невъзможно самообслужване. Потребителите ще имат възможност за информиране и консултиране относно предоставяне на социални услуги от Община Каолиново и др.

        ЕКИП НА ПРОЕКТА