Община Каолиново изпълнява проект по BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“

 

Общ размер на средствата по проекта: 34 127 лева, от които 20 719,97 лв. европейско и     3 656,46 лв.  национално съфинансиране.

Продължителност на проекта: 21 месеца  от 30.01.2023 г. до 30.10.2024 г.

Целите на проектното предложение са:

Проектното предложение цели да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет в община Каолиново.

Специфични цели:

– Предоставяне на интегрирана подкрепа в изпълнението на правомощията на община Каолиново по Закона за социалните услуги , Закона за хората с увреждания и Закона за лична помощ.

– Плавно и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ;

– Ускоряване предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението.

Заложените цели в проекта ще допринасят за повишаване и надграждане на професионалните умения на служителите на община Каолиново ангажирани в обезпечаване задълженията и отговорностите по Закона за социалните услуги чрез включването им в обучения по стандартите за качество на социалните услуги.

Настоящият проект е насочен към оказване на подкрепа на служителите, ангажирани с изпълнението на правомощията им по Закона за социалните услуги , Закона за хората с увреждания и Закона за лична помощ с цел предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на община Каолиново. Гарантиране на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата, както и правото на всяко лице на подкрепа за живот в домашна среда и в общността и насърчаване на интегрирания подход при осигуряването на подкрепа на лицата.

Проектното предложение е в унисон с Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности“ и по конкретно на Специфична цел 3 „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“.

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

______________________________________________________________________

 

ОБЯВЯВА ЗА КОНКУРС

по документи и събеседване за длъжност „Сътрудник социални дейности“

 

Във връзка с изпълнението на проект „Укрепване на общинския капацитет“, Договор № BG05SFPR002-2.002-0022-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Каолиново обявява процедура за подбор на персонал:

 1.   Длъжност „Сътрудник социални дейности“
 2.   Място на работа – Община Каолиново

3 . Заетост пълно работно време /8 часа/

 

4 . Основни длъжностни задължения

 • Информиране на лицата относно съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното ползване;
 • Съдействие и консултиране на лицата за избор на подходящи за тях социални услуги;
 • Организиране на дейностите по предоставянето на услугите лична помощ и асистентска подкрепа – провеждане на разяснително-информационна дейност;
 • Посредничество за уреждане на споровете между ползвателя на съответната услуга и неговия асистент;
 • Извършване на мониторинг на услугите асистентска подкрепа и лична помощ;
 • Посещения на място в домовете на потребителите;
 • Изготвяне на отчети за броя на ползвателите по възраст, местоживеене и брой ползвани часове и размера на средствата за заплащане;
 • Упражняване на контрол при предоставяне на разкрити и функциониращи социални услуги делегирани от държавата дейности на територията на съответната община Каолиново.

5 . Изисквания за заемане на длъжността

 • Средно образование;
 • Професионален опит най-малко 1 година;
 • Компютърна грамотност –Windows, MS Office,Internet;
 • Да има познания в сферата на социалните услуги;
 • Да притежава опит и умения за работа в екип.

6 . Необходими документи за участие в конкурса

 • Писмено заявление / свободен текст;
 • Автобиография ( СV)- европейски формат;
 • Копие от диплом за завършено образование и други документи, удостоверяващи допълнителни специализации и квалификации;
 • Копие от документи доказващи трудов стаж и професионален опит – трудова и/или осигурителна книжка, договори и други;
 • Референции, ако има такива;

7 . Критериите за подбор:

 • Подборът се извършва на два етапа: по документи и събеседване (интервю).
 • До събеседване се допускат само кандидати, чийто документи са одобрени и отговарят на изискванията.

8 . Подаване на документи

 • Документите се приемат на адрес град Каолиново, пл „Украйна“ № 4, в деловодството на община Каолиново.
 • Документите се подават в запечатан плик с надпис: „За процедурата за подбор на Сътрудник социални дейности, контакт и информация за кандидата представящ (изпращащ) документите

9 . Срок за подаване на документи

 • Краен срок за подаване на документите: 16:00 часа на 17.02.2023 г.
 • За документи, изпратени по пощата важи датата на получаването им на мястото за набиране на документите, а не дата на пощенското клеймо.