МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Проект BG05SFPR002-2.001-0117 „Грижа в Дома в община Каолиново ”,
процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в Дома“,

 съфинансирано от Европейския съюз“.

 

Покана за участие в информационно събитие
по проект „Грижа в дома в община Каолиново“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на Ръководство за изпълнение на договор по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ и Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05SFPR002-2.001-0117-C01, Община Каолиново ще проведе информационно събитие, на което ще се представят дейностите, включени в проекта и основните цели.

Събитието ще се състои на 15.03.2023 г. /сряда/ от 10:00 часа в Ритуалната зала на Община Каолиново.

Очаква се в събитието да участват потенциални потребители, представители на местната власт, доставчици на социални услуги, представители на неправителствени организации.

Екип на проекта