О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 204 по Протокол № 27/30.11.2021 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-133/25.04.2023 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване на 11.05.2023 г. за отдаване под наем за срок от 10 години на следния общински имот, а именно:

общински терен, състоящ се от 25 кв.м, находящо се в УПИ І от квартал 10 по плана на град Каолиново, област Шумен, търгът ще се проведе от 13.00 часа с първоначална цена 50.00 лева на месец.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 10.05.2023 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.