О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-27/11.05.2023 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-17 от 11.05.2023 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за ПИ 199, кв. 27, УПИ I – изолационна зона, по плана на град Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образува нов – УПИ ІI-199 от кв. 27, и се запазва предназначението на новообразувания имот – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.