О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 385 по Протокол № 44/27.04.2023 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-157/25.05.2023 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове на 15.06.2023 година с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти, а именно:

 

Нача-лен час № на имот Землище Местност Площ   в декари Кат. Първоначална цена в лева
13:00 72549.9.481 Тодор Икономово ДО СЕЛОТО 1.406 3 3 320.00
13:30 72549.9.482 Тодор Икономово ДО СЕЛОТО 1.108 3 2 620.00
14:00 72549.40.94 Тодор Икономово ДО СЕЛОТО 2.486 3 3 870.00
14:30 72549.40.201 Тодор Икономово ДО СЕЛОТО 2.854 3 4 450.00
15:00 72549.40.616 Тодор Икономово ДО СЕЛОТО 0.422 3 660.00
15:30 72549.40.615 Тодор Икономово ДО СЕЛОТО 0.856 3 1 330.00
16:00 72549.40.614 Тодор Икономово ДО СЕЛОТО 2.592 3 4 040.00

 Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от  10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 12.06.2023 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.