Уведомление за публично обсъждане на проект на „Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Каолиново 2023-2032 г.“.

На основание Чл. 9,  Чл. 10, ал. 1 и Чл. 10, ал. 3, т. 1 от ЗЕВИ е изготвен проект на „Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Каолиново 2023-2032 г.“. Програмата е публикувана в сайта на oбщината. Уведомяваме заинтересованите лица, че могат да представят предложения, становища и мнения по предложения проект до 02.07.2023 г. 16:30 ч на електронен адрес [email protected] или в деловодството – ет. 1 в сградата на Община Каолиново на адрес: гр. Каолиново, пл. „Украйна“ № 4, втори етаж, стая 01 „Деловодство“.

Приложение

Дата: 02.06.2023 г.