.  Проектът ще осигури предпоставки за повишаване на детското благосъстояние чрез комбинация от политики и мерки, насочени към осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено образование, здравеопазване и достъп до услуги.

Целта на проекта „Бъдеще за децата в Община Каолиново“ е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето (ЕГД).

„Нашите деца са нашето бъдеще. Нашите деца са това, което ще остане след нас във времето. Продължителността на проектните дейности е в рамките на 26 месеца. За реализиране на тези дейности ще бъдат назначени специалисти с различен профил: здравен, социален, образователен. Te ще работят в посока намаляване на негативните последици, повишаване на детското благосъстояние и недопускане на предаването на бедността между поколенията. Семействата ще бъдат стимулирани за по-голяма активност във всички сфери на живота и за подобряване на качеството на връзката дете – родители“, каза кметът на община Каолиново г-н Нида Ахмедов.