О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 418 по Протокол № 48/07.08.2023 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-231/22.08.2023 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за продажба на следните общински имоти, а именно:

  1. Поземлен имот с площ от 814 кв.м, съставляващ УПИ IV от квартал 12 по плана на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при граници и съседи: Улица, УПИ I и УПИ III.

Търгът ще се проведе на 14.09.2023 г. от 13.00 часа с първоначална цена в размер на 6 058.00 лева.

  1. Поземлен имот с площ от 870 кв.м, съставляващ УПИ III от квартал 12 по плана на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение: Урбанизирана, при граници и съседи: От двете страни улици, УПИ II и УПИ IV.

Търгът ще се проведе на 14.09.2023 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 6 474.00 лева.

  1. Поземлен имот с площ от 649 кв.м, съставляващ УПИ II от квартал 12 по плана на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение: Урбанизирана, при граници и съседи: От двете страни улици, УПИ I и УПИ III

Търгът ще се проведе на 14.09.2023 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 4 830.00 лева.

 

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 12.09.2023 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.