На 11.05.2023 г. бе сключен договор между Държавен фонд „Земеделие“ и община Каолиново за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Наименование на проекта: „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново“

Период на изпълнение: 30 месеца, не по-късно от 15.092023 г.

Стойност на проекта: 1 345 281,15 лв.

Одобрени разходи: 1 345 281,15 лв.

Субсидия: 1 345 281,15 лв.

Европейско съфинансиране: 85 % -1 143 488,98 лв.

Национално съфинансиране: 15% – 201 792,17 лв.

 

Кратко описание на проектното предложение

Настоящото проектно предложение предвижда реконструкция на 6 улици в 4 населени места в община Каолиново, а именно: реконструкция на ул. „Добри Войников“ с. Браничево; ул. „Ален мак“- с. Гусла; ул. „Отец Паисий“, ул. „Димитър Благоев“- гр. Каолиново, ул. „Момина Сълза“- кв. Кус на гр. Каолиново и ул. „Христо Ботев“- с. Сини вир. Обща дължина на улиците е 1946 м., с площ от 11805,55 м2. Предвидените участъци се включват в републикански или общински пътища, което ще осигури директна свързаност на населено място с по-висок клас пътища. С изпълнението на настоящия проект „Реконструкция на улици в населени места на територията на Общината Каолиново“ ще се подобри транспортната свързаност и ще предостави възможност за развитие на икономиката в района, както и ще се създаде по-добра среда за живот и работа и смекчаване на тенденцията за обезлюдяване на селския район. С реализацията на проекта ще се създадат по – благоприятни условия за безопасно придвижване на жителите и посетителите на населените места включени в проекта. С развитието и усъвършенстването на пътната и уличната инфраструктура, ще се подобри мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнеса в селските райони, както и достъпа на населението до културни, спортни и други услуги. Това ще създаде предпоставки за задържане на етнически разнообразно население от всички възрасти. Целевите групи, които ще бъдат обхванати от проекта са: Преки ползватели- 4012 постоянни жителите на гр. Каолиново, с. Браничево, с. Гусла и с. Сини вир. Косвени ползватели–12803 души, това е цялото население на Община Каолиново, които също ще се възползват от подобрената транспортна инфраструктура.

 

Одобрените за финансиране разходи по проекта са:

 1. разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;
 2. разходи за консултантски услуги, подготовка и окомплектоване на апликационната форма;
 3. разходи за консултантски услуги за управление на проекта;
 4. разходи за услуги по осъществяване на строителен надзор;
 5. разходи за проектантски услуги за изготвяне на инвестиционни проекти;
 6. разходи за услуги по осъществяване на авторски надзор.

 

Цел/и на проектното предложение

Общата цел на проектното предложение е: Осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие на община Каолиново, чрез подобряване на съществуващата инфраструктура и създаване на по-добра среда на живот и работа в селския район.

За постигане на устойчиво местно развитие и повишаване на конкурентоспособността в региона, приоритетно за община Каолиново е да намали степента на влияние на факторите обслужващи високия праг на бедност, един от които е състоянието на съществуващата инфраструктура. Развитието и модернизацията на инфраструктурата е от определящо значение за увеличаване инвестиционната атрактивност и конкурентоспособност на общината. Тя е ключов фактор за развитието на бизнеса и източник за създаване на нови работни места и има важно значение за подобряване на условията на живот в общината. Проектите за развитие и модернизация на инфраструктурата се оценяват за тяхното въздействие върху околната среда, което е от особена важност за прилагане принципите на устойчивото развитие. С изпълнението на проектното предложение ще се създадат условия за отстраняване на част от негативните фактори, въздействащи за изостаналостта на селския район и ще се повиши привлекателността на средата за живот. С извършването на реконструкцията на предвидените в проектното предложение улици ще се създадат по–благоприятни условия за безопасно придвижване на жителите и посетителите на гр. Каолиново, с. Браничево, с. Гусла и с. Сини вир.

За постигането на общата цел на проектното предложение са идентифицирани следните конкретни цели:

 • Да се подобри транспортната свързаност на населените места и достъп до основни услуги на населението в селския район, чрез реконструкцията на 6 улици в населените места с. Браничево, с. Гусла, гр. Каолиново и с .Сини вир;
 • Да се постигне икономическия растеж и повишаване на привлекателността за живеене в селския район, чрез инвестиции в транспортната инфраструктура на 4 населени места.
 • Да се подобри жизнената среда и качеството на живот и работа на 4012 души в Община Каолиново, което ще смекчи тенденцията за обезлюдяване на селския район, чрез благоустрояване на уличната мрежа;
 • Да се подобрят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилките, с оглед осигуряване на условията за безопасно движение на транспортните потоци и добро отводняване на уличните платна, чрез реконструкция на 6 улици;
 • Да се осигури равен достъп на всички 4012 души живеещи в населените места на с. Браничево, с .Гусла, гр. Каолиново и с. Сини вир до градски центрове, основни обществени услуги, места за отдих, чрез подобрената транспортна свързаност в района.

С възстановяването и подобряването на улични настилки в съответните населени места от община Каолиново, ще се повиши привлекателността на селския район, като стане достъпно място за работа и за живеене.

____________________________________________________________________