Днес на 16.02.2024 г. се проведе редовно заседания на Общински съвет Каолиново, като на заседанието единодушно бе приет бюджета на община Каолиново за 2024 г. Общият размер на бюджета  за 2024 година е над 20 млн. лв., от които 12, 296 млн. лв. – делегирани от държавата дейности  и 8, 982 млн. лв.  – местни дейности, в т. ч. 187,16 хил. лв. дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи.

Капиталовите разходи на община Каолиново за 2024 година са в размер на        4 603 499 лв. Предвидените инвестиционни разходи обхващат: подобряване на уличната мрежа, реконструкция на общински пътища, изготвяне на технически проекти за изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа, внедряване на енергоефективни мерки на общински сгради,  закупуване на техника и оборудване за нуждите на доброволното формирование. Също така са предвидени средства за капиталови разходи на „МБАЛ“ АД гр. Шумен.