О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-22/07.03.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Проект за подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за ПИ 138, кв. 45, по плана на кв. Боймир, гр. Каолиново, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземления имот, като се образуват нови – УПИ I-137, УПИ IX-138, УПИ III УПИ IV-142, кв. 45, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Проектът се намира в стая № 20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново