О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-23/13.03.2024 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава, че в Държавен вестник, бр. 21 от 12 март 2024 г., е обнародвано Решение № 39 по Протокол № 5/16.02.2024 г. на Общински съвет за одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план-схема и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване за „Фотоволтаична електроцентрала с номинална генерирана мощност 728 kWp“ в УПИ V-573 в кв. 8, с. Омарчево, общ. Каолиново, обл. Шумен“.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 20 на ет. 3 в сградата на общинска администрация – град Каолиново.

На основание на чл.215 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят възражение, предложение и искания по проекта в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до общинска администрация – град Каолиново.