О Б Я В Л Е Н И Е – №АГ-03-25/27.02.2015г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед №РД-09-07 от 27.02.2015 г. на кмета на община Каолиново е допуснато, де се изработи  Частично изменение на плана за регулация, в следния териториален обхват:

Частично изменени на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ –І-372 и  УПИ VІ-372, кв.23 по плана на село Браничево, община Каолиново, с цел обединява  на имотите, както се запазва предназначението на новообразуваните имот –„за малкоетажно жилищно строителство-Жм”.