О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-79/10.09.2019 г. 

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-37 от 09.09.2019 г. на кмета на община Каолиново е одобрен за Подробен устройствен план  /ПУП/ –плана за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ I-95,100, УПИ II-99 и УПИ IХ-98 от кв. 19, по плана на с. Лиси връх, община Каолиново с цел да се обединят УПИ I-95,100 и УПИ II-99, като се образува нов УПИ I и се смени предназначението на територията от „малкоетажно жилищно строителство-Жм“, в територия „за обществено обслужващи дейности – Оод“. Както и вътрешните граници на УПИ IХ-98, да бъдат поставени в съответствие със съществуващите на терен граници, като се запазва предназначението на УПИ IХ-98, в кв. 19 „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението гореописаната заповед може да се обжалва пред Административен съд град Шумен.