СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

Заповед № И-01/-36 гр.Каолиново, 18.10.2019 г. ОТНОСНО: Опазване на обществения ред в дена на провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Заповед № И-01/-29 гр.Каолиново, 18.10.2019 г. ОТНОСНО: чл.44, ал2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 183, ал.1, чл.184-186 от Изборния кодекс

СПИСЪК НА  ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Заповед № И-01/-27 гр.Каолиново, 12.10.2019 г. ОТНОСНО: образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия

Разяснителна кампания за произвеждането на избори за общински съветници и кметове в общини на 27.10.2019 г.


ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ С ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РБ, КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КАКТО И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 

П О К А Н А

Относно: Провеждане на консултации за определяне на състава на Секционните избирателни комисии /СИК/ за произвеждането на избори за общински съветници и кметове в община Каолиново на 27.10.2019 г.

Съгласно чл.89, ал.1 от Изборния кодекс общинските избирателни комисии назначават секционните избирателни комисии за всяка избирателна секция не по-късно от 25 дни преди изборния ден, след провеждане на консултации при кмета на общината по реда на чл.91 от ИК.

Съставът и броят на членовете на СИК се определя по реда на чл.92 от ИК.

Във връзка с произвеждането на избори за кметове и общински съветници на 27.10.2019 година в изпълнение на разпоредбите на чл.91 от Изборния кодекс и във връзка с Решение №1029-МИ от 10.09.2019 г.на ЦИК,  Решение № 11 от 12.09.2019г. и Решение №12 от 12.09.2019 г. Ви каня на 18.09.2019 година /сряда/ от 10.00 часа в Общинска администрация гр.Каолиново, пл.”Украйна” №4, ІІ етаж, стая № 1 /стаята на кмета на общината/, да присъствате и вземете участие при провеждането на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисиии /СИК/, при произвеждането на избори за кметове и общински съветници на 27.10.2019 година.

Със Заповед № И-01/21/03.09.2019 на кмета на общината на територията на община Каолиново са образувани 23 избирателни секции, като броят им евентуално може да достигне 24 при наличието на подвижна избирателна секция, чието образуване би станало на по-късен етап, при наличието на определения от закона минимум избиратели.

Консултациите ще се проведат при следната процедура:

09.30 часа – проверка на документи;

10.00 часа – преговори за състава на общинската избирателна комисия.

При провеждането на консултациите е необходимо да представите :

1. Писмено предложение за състав на СИК , което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията която го предлага и телефон за връзка.

2. Заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г. или копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно.

4. Списък с резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите на чл.51, ал.2 от Изборния кодекс или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването ще се извършва от ОИК по предложение на партията или коалицията, чието предложение е отсъстващия член на СИК.

Представените документи остават неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до ОИК – Каолиново.

Настоящата покана да се публикува на информационното табло, на интернет страницата на общината, да се изпрати на електронните адреси на централните ръководства, публикувани на сайта на ЦИК, както и на местните ръководства.

Приложения:

Приложение № 1  – Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г.на ЦИК;

Приложение № 2 –  Решение № 11 от 12.09.2019 г.;

Приложение № 3  – Решение №12 от 12.09.2019 г.;

Приложение № 4 – Предложение за състава на СИК и резервни  членове на СИК;

 

С уважение,

НИДА АХМЕДОВ

Кмет на община Каолиново


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Образуване на избирателни секции на територията на община Каолиново

Определяне местата за обявяване на избирателните списъци

ИНФОРМАЦИЯ за кметствата на територията на община Каолиново, в които ще се проведат избори за общински съветници и за кмет на кметство на 27 октомври 2019 г.

Д Е К Л А Р А Ц И Я (по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК)

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е Във връзка със сформирането и определянето състава на Общинска избирателна комисия за произвеждането  избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в община Каолиново

П О К А Н А Относно: Провеждане на консултации за определяне на състава на Общинска избирателна комисия /ОИК/ за произвеждането на избори за общински съветници и кметове в община Каолиново на 27.10.2019 г.

Заповед № И-01/-19 гр.Каолиново, 05.08.2019 г. ОТНОСНО: Определяне на технически екип във връзка с организационно-техническата подготовка на предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

РЕШЕНИЕ  № 600-МИ София, 09.08.2019 ОТНОСНО: провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 603-МИ София, 12.08.2019 ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 600-МИ от 9 август 2019 г. на ЦИК за провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Хронограма