Днес, 28.04.2015 год., в гр.Каолиново, общ.Каолиново, официално бе открит Филиал на Семейно-консултативен център гр.Нови пазар.

Семейно-консултативен център гр.Нови пазар стартира в област Шумен в рамките на проект „Семейство за всяко дете ” на УНИЦЕФ през 2011 год.

Семейно-консултативният център е междусекторна услуга, която обединява комплекс от социални, здравни, образователни услуги, мерки и дейности за превенция и подкрепа на малки деца и семейства в риск, с голям мобилен компонент за обхващане на най-уязвимите общности и групи, живеещи в обособени квартали или в изолирани населени места в общината и областта.

Специфични, ключови особености на услугата СКЦ, са:

–         мобилност на услугите, които трябва да достигнат на място при децата и семействата от рисковите общности;

–         предоставяне на интегрирани междусекторни услуги, излизащи извън обхвата на социалните услуги;

–         гъвкавост и адаптивност към специфичните потребности на рисковите групи;

–         широка превенция на изоставянето и неглижирането на децата и за промяна на нагласите в рисковите общности;

–         Социалните сътрудници от екипа владеят езиците на общността, в която СКЦ работи.Там, където езиковата бариера е налице, те са моста между екипа и хората, имащи нужда от подкрепа.

–         подкрепата за децата и родителите им изисква работа с цялото семейство и в контекста на общностната среда;

–         партньорство и сътрудничество с ОЗД, с другите съществуващи социални услуги, както и с всички заинтересовани страни от свързаните сектори – образование, здравеопазване, заетост и пр. при предоставянето на услугите;

–         проактивен подход в подкрепата за индивидуалните потребители – деца и семейства, която се осъществява от СКЦ без направления от ОЗД.

–         Посещения на място, обход на рискови квартали, редовни срещи с общността. Екипът не стои зад бюро, за да чака потребителя да дойде на място, а отива при рисковите общности,  за да разбере проблемите на място и да предложи подкрепа.

 

СКЦ работи на територията на 4 общини-Нови пазар, Каспичан, Никола Козлево и Каолиново.

Между Община Нови пазар и Община Каолиново, през изминалата 2014 год., бе сключено Споразумение за съвместна работа, за създаването на “Филиал” на Семейно-консултативен център гр.Нови пазар,

с изнесени работни места-длъжности социален работник и социален сътрудник.

На добър час пожелаха г-н Нида Ахмедов-Кмет на Община Каолиново, г-н Румен Панайотов-Кмет на Община Нови пазар, Милена Харизанова- Програмен директор „Закрила на детето“ УНИЦЕФ България, Майя Грозданова-Консултант на УНИЦЕФ „Закрила на детето“.

Уважиха откриването Кмета на Община Венец-Нехрибан Ахмедова, Председател на Общински съвет гр.Нови пазар-Николай Николов, Председател на Общински съвет Каолиново Зия Насъф, Айсел Руфад-Зам.-кмет„ТСУ и ПЕЗ” Община Нови пазар и Даринка Атанасова-Зам.-кмет „Финанси и административно обслужване” Община Нови пазар, Зам.кмет община Каолиново-Тюрджан Ферад, Зам.-кмет Община Каолиново Билгин Мюмюнов, Зам.-кмет на Община Венец-Фатме Сали, представители на Община Нови пазар, Община Каолиново, Община Венец, представители на РДСП гр.Шумен, регионални координатори към АСП за гр.Шумен, ДСП гр.Нови пазар и гр.Каолиново, ОЗД, Директори на БПТ Нови пазар и Каолиново, ЦОП Нови пазар, ФЗПМ, Сдружение „Дете и пространство”, БАСП, Фондация за децата в риск по света, колеги, приятели, съмишленици.

Филиалът разполага с две зали-едната с многофункционална насоченост-за провеждане на обучения, работни срещи, за провеждане на групови  дейности с деца и с родители.В нея е разположена и „Библиотека на играчките”-по проект на WWO-Фондация за децата в риск по света.Във втората офис-стая социалния работник и сътрудник ще осъществяват различни дейности по документооборота, консултиране, подкрепа, техническа помощ и пр.

Благодарим на всички, които станаха част от нашия празник!

Успех!На добър час!