Окончателен вариант на Общ устройствен план на община Каолиново (Размер на файла 4,5 Гигабайта!)

29.09.2017 г. Доклад за екологична оценка

25.11.2015 г. ОБЯВА за среща за обществено обсъждане

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, Община Каолиново съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО (ОУПОК) се организира провеждане на:  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на предварителен проект на ОУП на Община Каолиново.

Цялата документация може да се види всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в сградата на Община Каолиново, стая №5 считано от 25.11.2015г. до 10.12.2015г. Общественото обсъждане ще се проведе на 10.12.2015г. /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Каолиново.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в деловодството на Община Каолиново се приемат и писмени мнения, становища и възражения, относно посочените документи.

Текстовите и графичните материали на ОУПОВ и ЕО може да видите тук.

1.Текстова част на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Каолиново-ТОМ I

2.Графична част на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Каолиново-TOM I

3. Текстова част на Предварителен проект на ОУПОК-Културно наследство-ТОМ II

4. Графична част на Предварителен проект на ОУПОК-Културно наследство-ТОМ II

23.11.2015 г. – СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Екологична оценка към Oбщ устройствен план нa Община Каолиново

1.Текстова част на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Каолиново-ТОМ I

2.Графична част на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Каолиново-TOM I

3. Текстова част на Предварителен проект на ОУПОК-Културно наследство-ТОМ II

4. Графична част на Предварителен проект на ОУПОК-Културно наследство-ТОМ II

5. Екологична оценка към Общ устройствен план на Община Каолиново

6. Нетехническо резюме на Екологичната оценка

7. Приложения към Екологичната оценка

20.03.2015 г. З А Д А Н И Е ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО