О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-8 /12.03.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-3 от 12.03.2021 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ I и УПИ II-195, УПИ IV-195, УПИ V-192, УПИ VII-193 и УПИ VI-195, кв. 30, по плана на с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образуват нови УПИ II-195, УПИ IV-195а, УПИ V-192, УПИ VII-193, кв. 30, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти „за малкоетажно жилищно строителство – Жм” като УПИ I в кв. 30 е отреден по плана за спортен терен.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.