О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-7/12.03.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-4 от 12.03.2021 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация /ПР/ за УПИ ХI-103, УПИ Х-101, кв. 26 и УПИ II, УПИ III, кв. 50, по плана на с. Лятно, община Каолиново, с цел  вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и промяна на уличната регулация, поради отпадане на неприложена улична регулация от о.к. 63 до о.к. 70, от о.к. 63а до о.к. 72 като се обособяват нови УПИ XII-284, УПИ XIII-283 от кв. 26 и УПИ V-286, УПИ VI-285 от кв. 50, предназначението на новообразуваните УПИ XI-103 и Х-103 от кв. 26 е „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“, УПИ XII-284, УПИ XIII-283 от кв. 26 и УПИ II, УПИ III, УПИ V-286, УПИ VI-285 от кв. 50 по плана на с. Лятно е „за обществено обслужващи дейности – Оод“.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.