Обява за набиране на документи за персонал по Проект

„Патронажна грижа +“ в община Каолиново

Във връзка с изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Каолиново”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0177-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Каолиново обявява процедура за подбор на персонал, както следва:

 1. Работник, изпълняващ доставка по домовете на непълно работно време /4 часа/

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Да не са осъждани;
 2. Образователна степен – не се изисква;
 3. Професионален опит – не се изисква, но се счита за предимство;
 4. Допълнителни квалификации – не се изискват, но се считат за предимство.
 5. Медицински специалисти – на непълно работно време /4 часа/

Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Завършено медицинско образование;
 2. Специалност – медицинска сестра;
 3. Професионален опит – 1 година в сферата на здравеопазването.

3 . Социален работникна непълно работно време /5 часа/

 1. Образование: Няма изисквания;
 2. Трудов стаж: Няма изисквания. С предимство ще се считат кандидати с опит;
 3. Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
 4. Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция;
 5. Умения за работа с почистващи препарати, дезинфекция на сгради и други;

Кандидатите подават следните документи:

 1. Заявление (по образец)’,
 2. Документ за самоличност (за справка)’,
 3. Документ за завършено образование (копие)’,
 4. Декларация за предоставяне на лични данни (по образец).

 Начин на провеждане на подбора:

 1. Подбор по документи;
 2. Интервю.

Документите се подават в сградата на Община Каолиново, намираща се в град Каолиново, пл. „Украйна” № 4, стая № 6, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.00 ч.

ч.   в срок от 18.08.06.2021 г. до 19.08.2021 г.

ОТ ЕКИПА НА ПРОЕКТА

Прикачени документи:

Обява за набиране на документи за персонал по Проект „Патронажна грижа +“ в община Каолиново