О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03- 29/02.09.2021 г.       Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-14 от 02.09.2021 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи Комплексният проект за инвестиционна инициатива, които съдържа следните самостоятелни съставни части:

  1. Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за ПИ 21960.22.20, с.Долина, общ. Каолиново, обл. Шумен, с цел да се смени предназначението на горепосочения имот от територия – „земеделска земя – за друг вид производствен, складов обект – бивш стопански двор“ в територия – „предимно производствени, складови и други дейности – „Пп“;
  2. Технически инвестиционен проект за обект: „Склад за временно съхранение на продукция от лавандула и съхранение на техника за отглеждане на лавандула“  в ПИ 21960.22.20, с.Долина,  общ. Каолиново;

 

Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ по плана на с.Дойранци, община Каолиново,  област Шумен  в следния териториален обхват:

  • ПУП – план за застрояване /ПЗ/ за ПИ 21960.22.20, с.Долина,  общ. Каолиново, обл. Шумен

 

Технически инвестиционен проект за обект: „Склад за временно съхранение на  продукция от лавандула и съхранение на техника за отглеждане на лавандула“  в ПИ 21960.22.20, с.Долина,  общ. Каолиново.

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.