О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-30/02.09.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – плана за регулация  и застрояване /ПРЗ/ за УПИ IV-186,187, УПИ V-186, УПИ XIX, кв.31, по плана на с. Браничево, общ. Каолиново с цел подялба и обединяване, както и промяна на предназначение на имота в територия като се образуват нови –  УПИ V-186, кв.31 с предназначение – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм“ и УПИ XIX, кв.31 с предназначение – „за обществено обслужващи дейности – Оод“.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново