О Б Я В Л Е Н И Е- №АГ-03- 32 /21.09.2021г. Отдел „ИУТ” към Община Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен:

Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за ПИ 21960.22.20, с.Долина,  общ. Каолиново, обл. Шумен, с цел да се смени предназначението на горепосочения имот от територия – „земеделска земя – с НТП – за друг вид производствен, складов обект – бивш стопански двор“ в територия – „урбанизирана – предимно производствени, складови и други дейности – „Пп“, част от КПИИ на основание чл.150 от ЗУТ.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива е съставен от:

  • Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за ПИ 21960.22.20, с.Долина, общ. Каолиново, обл. Шумен, с цел да се смени предназначението на горепосочения имот от територия – „земеделска земя – за друг вид производствен, складов обект – бивш стопански двор“ в територия – „урбанизирана – предимно производствени, складови и други дейности – „Пп“;
  • Технически инвестиционен проект за обект: „Склад за временно съхранение на продукция от лавандула и съхранение на техника за отглеждане на лавандула“  в ПИ 21960.22.20, с.Долина,  общ. Каолиново;

                    Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица по чл.131 ал.1, ал.2 могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.