О Б Я В Л Е Н И Е-№АГ-03- 33 /21.09.2021г. Отдел „ИУТ” към Община Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изготвен:

Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за УПИ II, кв.2, с. Дойранци, общ. Каолиново, цел да се смени предназначението на горепосочения имот от територия – „урбанизирана – бивш стопански двор“ в територия – „урбанизирана – предимно производствени, складови и други дейности – „Пп“, част от КПИИ на основание чл.150 от ЗУТ.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива е съставен от:

  • Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за УПИ II, кв.2, с. Дойранци, общ. Каолиново, цел да се смени предназначението на горепосочения имот от територия – „урбанизирана – бивш стопански двор“ в територия – „урбанизирана – предимно производствени, складови и други дейности – „Пп“;
  • Технически инвестиционен проект за обект: „Стопанска сграда за селскостопанска продукция и инвентар“ в УПИ II, кв.2, с. Дойранци, общ. Каолиново.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Проектът може да бъде разгледан в стая №20 на 3 етаж сградата на общинска администрация Каолиново.

На основание на чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението заинтересованите лица по чл.131 ал.1, ал.2 могат да направят възражение, предложение и искане по проекта до общинска администрация Каолиново.