О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-37/18.10.2021 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-21 от 18.10.2021 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – плана за регулация  и застрояване /ПРЗ/ за УПИ IV-186,187, УПИ V-186, УПИ XIX, кв.31, по плана на с. Браничево, общ. Каолиново с цел подялба и обединяване, както и промяна на предназначение на имота в територия като се образуват нови –  УПИ V-186, кв.31 с предназначение – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм“ и УПИ XIX, кв.31 с предназначение – „за обществено обслужващи дейности – Оод“.

 

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново