О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-38/18.10.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № РД-09-20 от 18.10.2021 г., на кмета на община Каолиново е одобрен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/  за УПИ V-791 и УПИ VI-789 от кв.105,  по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново с цел промяна на вътрешната регулационна граница във връзка с Решение № 116 от 04.05.2017 г., на РС – Нови пазар влязло в сила на 30.04.2018 г., като се запазва предназначението на имотите – „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

 

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заповедта за одобряване подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд град Шумен чрез община Каолиново.