ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОНЛАЙН ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Открит добив на индустриални материали  от находище „Голямата нива“ в землището на с. Изгрев, общ. Венец, с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен

 

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда и  съгласно Заповед № РД-01-748 от 02.09.2020 г.,  на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, фирма „ Ботера индъстри“ ООД ,съсседалище и адрес на управление: гр. София, район Люлин, п.код 132410, , ЖК Люлин, бл.123, вх.

УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане в електронна среда на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ДОВОС/ с всички приложения към него на инвестиционно предложение: Открит добив на индустриални материали  от находище „Голямата нива“ в землището на с. Изгрев, общ. Венец, с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен

Общественото обсъждане ще се проведе онлайн на 30.11.2021 г. от 10:00 часа до 12.00 часа в платформата на Microsoft Teams. Линка на виртуалната зала към общественото обсъждане е следния: https://teams.live.com/meet/94870847462175

Докладът за ОВОС и приложенията към него, както и инструкция за ползване на онлайн платформата Microsoft Teams ще са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в сградата на Община Каолиново, Община Венец, кметства с. Изгрев, с. Климент и с. Наум, както и в РИОСВ-Шумен, в офиса на фирма „Ботера индъстри“ ООД – гр. София, район Люлин, п.код 132410, , ЖК Люлин, бл.123, вх.Д и на интернет страниците на Община Каолиново, Община Венец и РИОСВ –Шумен.

Всеки може да вземе участие и да изрази становище в онлайн платформата Microsoft Teams, като влезе във виртуалната зала 5-10 мин. по-рано.

Поради характера на провеждане на общественото обсъждане /онлайн/ ще се счита за проведено на петте населени места.

Становища, предложения, мнения и препоръки по представеният ДОВОС могат да се предоставят и в деловодството на Община Каолиново, Община Венец, кметствата на с. Изгрев, с. Климент и с. Наум и РИОСВ-Шумен, както и на онлайн общественото обсъждане.

Лицата за възникнали въпроси по обявеното онлайн общественото обсъждане са както следва:

за възложителя: Георги Георгиев, тел.: +359 897880157,     е-mail:  g_eorgi@abv.bg

за колектива от експерти: Иван Иванов, тел.: +359 897374749,     е-mail:  ivantivanov@abv.bg

 

Инструкция за  провеждане на онлайн обществено обсъждане на Доклада за ОВОС в платформата за онлайн срещи  Microsoft Teams и Кратка инструкция за работа с платформата а онлайн срещи  Microsoft Teams са на разположение на интересуващите  се всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в сградата на Община Каолиново, Община Венец, кметства с. Изгрев, с. Климент и с. Наум,

Линк за инсталиране на приложението: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion