О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 185 по Протокол № 25/28.09.2021 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-250/19.10.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи (трайни насаждения) на 09.11.2021 г. с първоначална цена от 45.00 лева/декар за срок от 10 години,  за следните общински поземлени имоти, а именно:

  1. Поземлен имот с площ от 26 511 кв.м, съставляващ идентификатор 72549.26.1 по кадастралната карта на село Тодор Икономово, община Каолиново, трайно предназначение на територията „Земеделска“, НТП „Овощна градина”, местност „Ташалък”, категория ІІІ. Търгът ще се проведе от 13.00 часа.
  2. 2. Поземлен имот с площ от 57 123 кв.м, съставляващ идентификатор 72549.26.2 по кадастралната карта на село Тодор Икономово, община Каолиново, трайно предназначение на територията „Земеделска“, НТП „Овощна градина”, местност „Ташалък”, категория ІІІ. Търгът ще се проведе от 13.30 часа.
  3. Поземлен имот с площ от 227 691 кв.м, съставляващ идентификатор 72549.18.1 по кадастралната карта на село Тодор Икономово, община Каолиново, трайно предназначение на територията „Земеделска“, НТП „Овощна градина”, местност „Юртлук”, категория ІІІ. Търгът ще се проведе от 14.00 часа.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 05.11.2021 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.