О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-42/26.10.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-23 от 26.10.2021 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ X-118, УПИ XI-107 и УПИ XII-107, кв. 18, по плана на с. Лиси връх, общ. Каолиново, с цел обединяване на имотите, като се образува нов – УПИ XIII-107,118, кв. 18, и се запазва предназначението на новообразувания имот – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.