О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-43/09.11.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/  за УПИ X-255, кв. 31, по плана на с. Пристое, общ. Каолиново, с цел подялба на имота и промяна на вътрешна регулационна граница, като се образуват нови – УПИ X-255 и УПИ XI-245а, кв. 31, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.  Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново