О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-44/16.11.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 190 по протокол № 26 от 29.10.2021 г., на Общински съвет – Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ I-119, кв. 27, по плана на с. Наум, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се запазва предназначението на новообразуваните УПИ I-119 и УПИ XIII-119а, кв. 27 „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“ и се променя уличната регулация  от о.к.52 до о.к.54а, като отпада о.к.53а.

 

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.