О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-45/16.11.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 192 по протокол № 26 от 29.10.2021 г., на Общински съвет – Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ III-577, УПИ IV-578, УПИ V-578,579 и УПИ VI-580 кв. 85, по плана на с. Тодор Икономово, община Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти и подялба, като се запазва предназначението на новообразуваните УПИ III–577, УПИ V-579, УПИ VI-580, Х-578 и УПИ XI-578 кв. 85 „за малкоетажно жилищно строителство-Жм“.

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.