О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-46/16.11.2021 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 191 по протокол № 26 от 29.10.2021 г., на Общински съвет – Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за УПИ III-32, кв. 5, по плана на с. Сини вир, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имота да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземления имот, като се запазва предназначението на новообразувания имот УПИ III-32 „за малкоетажно жилищно строителство – Жм, и се променя уличната регулация  от о.к.5 до о.к.7, като се образува нова о.к.6а.

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.