О Б Я В Л Е Н И Е №АГ-03-47/16.11.2021 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 131, ал. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  съобщава, че със  Заповед № РД-09-25 от 16.11.2021 г. на кмета на община Каолиново е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива с Разрешение за строеж № 32 от 16.11.2021 година за УПИ I-29, кв.55, с. Пристое, общ. Каолиново, обл. Шумен, който съдържа следните самостоятелни части:

  1. Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за УПИ I-29, кв.55, с. Пристое, общ. Каолиново, с цел да се смени предназначението на горепосочения имот от територия – „урбанизирана – бивш стопански двор“ в територия – „урбанизирана – предимно производствени, складови и други дейности – „Пп“;
  2. Технически инвестиционен проект за обект: „Склад за селскостопанска продукция и инвентар“ в УПИ I-29 кв.55 с.Пристое, общ.Каолиново, обл. Шумен;

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението му, чрез кмета на община Каолиново пред Административен съд град Шумен.