О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 193 по Протокол № 26/29.10.2021 година на ОбС – Каолиново и Заповед №  РД –15-289/12.11.2021 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1 одобрено от ОбС – Каолиново с Решение № 193 по Протокол № 26/29.10.2021 година, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, с начална тръжна цена в размер на 6.60 лева/декар, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2021/2022 г.

 

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

30 Ноември 2021 г. от 9.00 часа село Загориче.

30 Ноември 2021 г. от 9.30 часа село Средковец.

30 Ноември 2021 г. от 10.00 часа село Гусла.

30 Ноември 2021 г. от 10.30 часа село Браничево.

30 Ноември 2021 г. от 11.00 часа село Тодор Икономово.

30 Ноември 2021 г. от 11.30 часа град Каолиново.

30 Ноември 2021 г. от 12.30 часа село Дойранци.

30 Ноември 2021 г. от 13.00 часа село Долина.

30 Ноември 2021 г. от 13.30 часа село Лятно.

30 Ноември 2021 г. от 14.00 часа село Климент.

30 Ноември 2021 г. от 14.30 часа село Лиси връх.

30 Ноември 2021 г. от 15.00 часа село Пристое.

30 Ноември 2021 г. от 15.30 часа село Сини вир.

30 Ноември 2021 г. от 16.00 часа село Тъкач.

 

Приложение 1

 

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 26.11.2021 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.