О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-2/10.01.2022 г.   Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.   124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-1 от 10.01.2022 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи Комплексният проект за инвестиционна инициатива, които съдържа следните самостоятелни съставни части:

  1. Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ I, кв.24, с. Долина, общ. Каолиново, с цел обединяване на УПИ I и УПИ XI-200 кв.24 и се образува нов УПИ I кв. 24, предназначението на новообразувания имот е територия – „за предимно производствени, складови и други дейности – „Пп“;
  2. Технически инвестиционен проект за обект: „Предприятие за преработка на плодове“ в УПИ I кв. 24, с.Долина,  общ. Каолиново;

 

Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ по плана на с.Долина, община Каолиново,  област Шумен  в следния териториален обхват:

  • УПИ I, кв.24, с. Долина, общ. Каолиново, с цел обединяване на УПИ I и УПИ XI-200 кв.24 и се образува нов УПИ I кв. 24, предназначението на новообразувания имот е територия – „за предимно производствени, складови и други дейности – „Пп“;

 

Технически инвестиционен проект за обект: „Предприятие за преработка на плодове“  в УПИ I кв. 24, с. Долина,  общ. Каолиново.

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.