ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ – СЕЛО НАУМ,

ОБЛАСТ ШУМЕН

 

 

О Б Я В А

 

На основание: чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 1 по Протокол № 04/19.08.2022 г. на УС при УН към ДГ „Щастливо детство” село Наум, община Каолиново, област Шумен и Заповед № 109/26.08.2022 година на  ДГ „ Щастливо детство “ с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен.

УН към ДГ „Щастливо детство” село Наум, община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, а именно:

  1. Земеделски поземлен имот с площ от 38 825 кв.м, съставляващ идентификатор 51158.15.1 по кадастралната карта на село Наум, община Каолиново, област Шумен, местност „Юртлук“ трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Овощна градина, Категория V, при граници и съседи: 51158.20.33, 51158.10.160 и 51158.16.1.
  2. Земеделски поземлен имот с площ от 40 269 кв.м, съставляващ идентификатор 51158.12.8 по кадастралната карта на село Наум, община Каолиново, област Шумен, местност „Терзилер“ трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, Категория V, при граници и съседи: 51158.12.6, 51158.12.18, 51158.12.110 и 51158.12.7.
  3. Земеделски поземлен имот с площ от 156 642 кв.м, съставляващ идентификатор 51158.22.1 по кадастралната карта на село Наум, община Каолиново, област Шумен, местност „Бюлюк башлар“ трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, Категория V, при граници и съседи: 73554.14.100, 51158.22.44.

Търгът ще се проведе на 20.09.2022 г. от 13,30 часа в сградата на общинска администрация гр.Каолиново, пл.”Украйна” № 4.

Началната тръжна цена за отглеждане на трайни насаждения –

  • нива – 00 /деветдесет лева / дка.
  • овощна градина – 00 /шестдесет лева / дка.

Тръжните книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 19.09.2022 г. в канцеларията на ДГ „Щастливо детство” село Наум, община Каолиново, област Шумен, улица „Явор“ № 1.

За справки на тел. 0889286388