О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-37/12.09.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 24 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Решение № 285 по протокол № 36 от 30.08.2022 г., на Общински съвет – Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-П3) за ПИ 68388.8.928, ПИ 68388.8.929, ПИ 68388.8.934 /бивш стопански двор/ по кадастралната карта на село Средковец, община Каолиново с цел да се смени предназначението на горепосочените имоти от територия „земеделска територия – за стопански двор“, в територия „урбанизирана – предимно производствени, складови и други дейности – Пп“, в съответствие с одобрен ОУП на община Каолиново.

 

Проектът може да бъде разгледан в стая №20, ет. 3 в сградата на община Каолиново