О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 272, 273, 274 по Протокол № 35/29.07.2022 г. на ОбС-Каолиново и Заповед № РД-15-304/27.09.2022 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните общински имоти, а именно:

  1. Поземлен имот с площ от 269 кв.м, съставляващ идентификатор 72549.19.510 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията „Земеделска“, НТП „Нива”, Местност „ПОМАК ЯНЪ”, Категория ІІІ, при граници и съседи: 72549.19.509, 72549.888.9901, 72549.19.505, 72549.19.508. Търгът ще се проведе на 18.10.2022 г. от 13.30 часа с първоначална цена в размер на 360.00 лева.
  2. Поземлен имот с площ от 5 202 кв.м, съставляващ идентификатор 72549.44.598 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията „Земеделска“, НТП „Нива”, Местност „ДО СЕЛОТО”, Категория ІІІ, при граници и съседи: 72549.44.599, 72549.44.223, 72549.44.597, 72549.888.9901. Търгът ще се проведе на 18.10.2022 г. от 14.00 часа с първоначална цена в размер на 6 930.00 лева.
  3. Незастроен урбанизиран поземлен имот с площ от 6 226 кв.м, съставляващ идентификатор 72549.44.617 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен. Трайно предназначение на територията „Земеделска“, НТП „Нива”, Местност „ДО СЕЛОТО”, Категория ІІІ, при граници и съседи: 72549.44.412, 72549.44.223, 72549.888.9901, 72549.44.618, 72549.44.589, 72549.44.230. Търгът ще се проведе на 18.10.2022 г. от 14.30 часа с първоначална цена в размер на 8 300.00 лева.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лв., внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 14.10.2022 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.