О Б Я В А На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 256 по Протокол № 34/30.06.2022 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-303/27.09.2022 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване на 18.10.2022 г. за отдаване под наем за срок от 10 години на следния общински имот, а именно:

Помещение с площ от 11 кв.м. находящо се в източната част на автоспирка село Дойранци, съставляващ УПИ ІІ от квартал 42 по плана на село Дойранци, община Каолиново, област Шумен, търгът ще се проведе от 13.00 часа с първоначална цена 20.00 лева на месец.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 14.10.2022 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.