О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-41/27.09.2022 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – план-схема за въздушна кабелна мрежа 0.4 кV, удължаване на съществуващ клон на ВМНН електрозахранване от МТП „Център“ и монтаж на електромерно табло тип ТЕМО на стълб № 9 пред УПИ VII, кв. 60 по плана на с. Пристое, с цел утвърждаване на трасе за ел. мрежа.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново