О Б Я В А  На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 305 по Протокол № 37/28.10.2022 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-361/15.11.2022 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя (нива) на 06.12.2022 г. от 13.00 часа с първоначална цена от 65.00 лева/декар за срок от пет години,  за следния общински поземлен имот, а именно:

Земеделски имот с площ от 9 501 кв.м, съставляващ идентификатор 36079.109.18 по кадастралната карта на град Каолиново, община Каолиново, област Шумен, НТП „Нива”, Местност: „Каршъ аркасъ”, Категория VІ.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % изчислено върху целия период и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 02.12.2022 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.