О Б Я В А  На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 307 по Протокол № 37/28.10.2022година на ОбС – Каолиново и Заповед №  РД-15-363/16.11.2022 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд съгласно Приложение 1 одобрено от ОбС – Каолиново с Решение № 307 по Протокол № 37/28.10.2022 година, в който се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, с начална тръжна цена в размер на 6.60 лева/декар, за срок от 1 (една) стопанска година, а именно 2022/2023 г.

Търговете ще се проведат по землища както следва, а именно:

8 Декември 2022 г. от 9.00 часа село Загориче.

8 Декември 2022 г. от 9.30 часа село Средковец.

8 Декември 2022 г. от 10.00 часа село Гусла.

8 Декември 2022 г. от 10.30 часа село Браничево.

8 Декември 2022 г. от 11.00 часа село Тодор Икономово.

8 Декември 2022 г. от 11.30 часа град Каолиново.

8 Декември 2022 г. от 12.30 часа село Дойранци.

8 Декември 2022 г. от 13.00 часа село Долина.

8 Декември 2022 г. от 13.30 часа село Лятно.

8 Декември 2022 г. от 14.00 часа село Климент.

8 Декември 2022 г. от 14.30 часа село Лиси връх.

8 Декември 2022 г. от 15.00 часа село Пристое.

8 Декември 2022 г. от 15.30 часа село Сини вир.

8 Декември 2022 г. от 16.00 часа село Тъкач.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търговете до 16.00 часа на 06.12.2022 година в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.