О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-46/14.11.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че с Решение № 301 по Протокол № 37/28.10.2022 г. на ОбС-Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен устройствен план – план схема и парцеларен план за външно електрозахранване – подмяна на съществуващ ТМ 25020/0.4kV в съществуващ ТП и нова кабелна линия НН 0.4kV от ТНН до ШК-4, към „Дестилерия за етерично маслени култури“ в ПИ 44865.1.4 по кадастралната карта на село Лятно, общ. Каолиново, обл. Шумен.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.