О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-56/23.12.2022 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-30 от 07.11.2022 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за Подробен  устройствен  план /ПУП/ – частично изменение на план за регулация /ЧИПР/ за УПИ ХІI-30 и УПИ ХV, кв. 4, по плана на с. Пристое, общ. Каолиново, с цел вътрешните граници на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се образуват нови – УПИ ХІI-30, УПИ ХІІІ, УПИ ХІІІ-24, УПИ ІІ-31, кв. 4, и се запазва предназначението на новообразуваните имоти – „за малкоетажно жилищно строителство – Жм”.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.