О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-1/04.01.2023 г.Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че в Държавен вестник, бр. 100 от 16 декември 2022 г., е обнародвано изготвен проект за Подробен устройствен план – план схема и парцеларен план за външно електрозахранване – подмяна на съществуващ ТМ 25020/0.4kV в съществуващ ТП и нова кабелна линия НН 0.4kV от ТНН до ШК-4, към „Дестилерия за етерично маслени култури“ в ПИ 44865.1.4 по кадастралната карта на село Лятно, общ. Каолиново, обл. Шумен.

Проектът се намира в стая № 20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-16.00 часа  от заинтересованите.  Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред община Каолиново