О Б Я В А  На основание: чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 от Наредба № 4, Решение № 353 по Протокол № 42/10.02.2023 г. на ОбС – Каолиново и Заповед № РД-15-74/28.02.2023 година на Кмета на Община Каолиново.

 

Община Каолиново обявява търг с явно наддаване на 21.03.2023 г. за отдаване под наем за срок от 10 години на следния общински имот, а именно:

Помещение (барче) с площ от 80.00 кв.м с масивна конструкция, находящо се в приземния етаж с южен вход в сградата на кметството село Тодор Икономово, построен в имот с УПИ VІ от кв. 54  по плана на село Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен, търгът ще се проведе от 13.00 часа с първоначална цена 100.00 лева на месец.

Тръжни книжа се закупуват за сумата от 50.00 лева, внася се депозит от 10 % и се подават заявления за участие в търга до 16.00 часа на 17.03.2023 г. в общинска администрация град Каолиново, област Шумен.

За справки на тел. 05361/22-10, вътр. 134.