О Б Я В Л Е Н И Е АГ-03-17/06.03.2023 г. Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл. 124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със Заповед № РД-09-6 от 07.02.2023 г., на кмета на община Каолиново е допуснато да се изработи проект за подробен устройствен план /ПУП/ план-схема за Въздушно кабелно захранване 0.4kV от ТП „Център“ до нов размножителен шкаф тип ШК-7 (монтиран до ТП), кабелни линии от ШК-7 до нов кабелен шкаф ШК-4 пред ПИ 37232.501.269 и от ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 372323.501.271, ул. „Камчия“, по КК на село Климент, община Каолиново.

Проектът може да бъде разгледан в стая № 20, ет. 3 в сградата на община Каолиново.