МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

 

Проект BG05SFPR002-2.001-0117 „Грижа в Дома в община Каолиново ”,
процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в Дома“,

съфинансирано от Европейския съюз“.

 

Стартиране на проект „Грижа в дома в община Каолиново”

На 08.03.2023 г., Община Каолиново стартира проект „Грижа в дома в община Каолиново”, по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома”, по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.

Целта на проекта е осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора в неравностойно положение, зависими от грижа на територията на община Каолиново.

Дейност „Предоставяне на грижа в дома на територията на община Каолиново” включва:

  1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания – помощ в дома, която включва дейности като поддържане хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителите, съдействие за дребни битови ремонти, приготвяне на храна с продукти на потребителя, социални контакти и др.; медицински услуги – медицински прегледи на потребителите с цел установяване на техните здравни потребности, първа и доболнична медицинска помощ, хигиенни грижи, здравни консултации, следене на регулярното вземане на лекарства, мерене на кръвно, организиране и подпомагане посещения на личния лекар, манипулации, помощ при рехабилитационни или други интегрирани услуги, придружаване до болнични заведения; психологическа подкрепа, насочена към възстановяване и социална интеграция, която ще създаде възможности за водене на самостоятелен и независим живот;
  2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост вкл. лекарства, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата, заплащане на битови сметки, плащания на данъци и такси, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите), съдействие за снабдяване с технически помощни средства;
  • Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост;
  1. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. За община Каолиново са определени за обслужване 81 потребители предварително определен индикативен брой, в рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“.

 

Стартирането на проекта започва на: 08.03.2023 – 08.05.2024 г.

Период в който ще се обслужват потребителите – 05.05.2023 – 05.05.2024 г.

 

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ – 432 820,26 лв.

Допустими целеви групи по процедурата са:

  • Възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания;
  • Служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги

По проекта ще бъдат назначени:

  • Домашни помощници – 23 лица на пълно/непълно работно време 4, 6 и 8 часов работен ден;
  • Медицински специалист – 1 лице на 4 часов работен ден
  • Координатор -1 лице на 8 часов работен ден

 

                                                 Съфинансирано от Европейския съюз